تورم در گرجستان و ترکیه کاهش یافت
دسته بندی

اقتصاد گرجستان.

تماس با پل جورجیا